Logga in

Kalender

apr1fre
till
maj31tis

Rödfärgning av Arkömjukan under april/maj

Kontakta Gunnar på 0125-310 54.

Av Marie B. :: Artikel ändrad 2022-03-28
apr12tis

Årsmöte i Häradshammars Bygdegård kl 19.00

Servering, bokförsäljning och lotterier.

Av Marie B. :: Artikel ändrad 2022-03-28
apr27ons

Årsmöte Vikbolandets Arkiv och Historieförening

Vikbolandets Arkiv och Historieförening. Årsmöte kl 19.00 på kanalmagasinet i Mem. Info Mikael Hagdahl 0702-537133. Föredrag av Lennart Lidman om sin bok ”Ryssarnas bränningar 1719”.

Av Marie B. :: Artikel ändrad 2022-03-28
maj14lör

Utflykt till Fyrskeda gård

Utflykt till Fyrskeda gård i Jonsberg, samling kl 11.00. Vi tittar på gårdsmuseet och fornlämningar. Ta med kaffekorg.

Av Marie B. :: Artikel ändrad 2022-03-28
jun6mån

Nationaldagsfirande i Östra Ny kyrka kl 18.00

Vi högtidlighåller Sveriges Nationaldag i Östra Ny kyrka kl 18.00.

Av Marie B. :: Artikel ändrad 2022-03-28
jun12sön

Friluftsgudstjänst på Aspö ödekyrkogård

Friluftsgudstjänst på Aspö ödekyrkogård. Båt avgår kl 10.00 från kajen i Arkösund. Ta med kaffekorg. Ingen föranmälan. Info 0125-310 54.

Av Marie B. :: Artikel ändrad 2022-03-28
jun14tis

Extra medlemsmöte

Inbjudan till extra medlemsmöte i Häradshammars bygdegård tis 14 juni 18.00. Behandling av ett ärende som avser uppdatering och fastställande av stadgar.

Medlemmar välkomna.

ÖSTKINDS HEMBYGDSFÖRENING Organisationsnummer 825003-2581

Stadgar antagna vid årsmöte i Häradshammar 2022.??.?? som ersätter de stadgar som antogs i Hemgården, Jonsberg 1998.03.24.

§ 1. Namn Föreningens namn är Östkinds Hembygdsförening och har sitt säte på Vikbolandet.

§ 2. Verksamhet Föreningen arbetar med kulturminnesvård, föreningsverksamhet, information, opinionsbildning samt dokumentation av vår hembygd Vikbolandet.

§ 3. Verksamhetsområde Föreningens verksamhetsområde är i huvudsak inom socknarna Dagsberg, Furingstad, Häradshammar, Jonsberg, Konungsund, Östra Husby och Östra Stenby. I övergripande frågor avser verksamheten hela Vikbolandet. Verksamhetsåret avser ett kalenderår.

§ 4. Politik och religion Föreningen är politiskt och religiöst obunden.

§ 5. Organisation Föreningens organ är årsmöte, styrelse, sockenombud, revisorer och valberedning. Föreningen företräds och tecknas av, var för sig, ordförande och kassör samt de personer som styrelsen väljer att företräda och teckna föreningen.

§ 6. Medlemmar Medlemskap är öppet för alla, efter erlagd medlemsavgift, som stöder föreningens verksamhet enligt dessa stadgar.

§ 7. Årsmöte Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ. Ordinarie årsmöte ska hållas under mars månad. Kallelse ska utgå senast två veckor före årsmötet och det ska även utannonseras i lokalpressen. Följande ärenden ska behandlas på årsmötet: Val av ordförande, sekreterare och två protokolljusterare för årsmötet. Mötets behöriga utlysande och fastställande av dagordning. Föredragande av verksamhets- ekonomisk- och revisionsberättelse. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen. Val av ordförande på ett år eller fram till nästa årsmöte Val av lägst 7 eller högst 10 styrelseledamöter som väljes växelvis på två år. Val av lägst 3 eller högst 5 suppleanter på ett år. Val av två ordinarie revisorer och en suppleant på ett år. Val av sockenombud på ett år. Fastställande av årsavgift. Val av valberedning som ska bestå av tre personer varav en är sammankallande. Styrelsens förslag och meddelanden. Övriga ärenden som ska meddelas ordföranden en vecka före årsmötet.

§ 8. Styrelse Styrelsen är föreningens verkställande organ och ansvarar för föreningens verksamhet. Styrelsen utser inom sig funktionärer och får adjungera personer till styrelsen. Styrelsen sammanträder på ordförandens kallelse minst fyra gånger om året.

§ 9. Svenska Flaggans dag Styrelsen utgör kommitté för Svenska Flaggans Dag på Vikbolandet.

§ 10. Upphörande Vid upphörande av föreningen ska beslut om detta tas vid två medlemsmöten som ska hållas inom 4 månader och beslut om föreningens tillgångar och ägodelar fördelas efter styrelsens förslag. Kallelse ska utgå senast två veckor före medlemsmötet. Om föreningens verksamhet upphör, överlåtes föreningens handlingar till Vikbolandets Arkivförening förening.

§ 11. Ändringar i stadgarna Vid beslut om ändring av stadgarna ska detta tas vid två medlemsmöten som ska hållas inom 4 månader.

Häradshammar på Vikbolandet 2022.??.??

Av Marie B. :: Artikel ändrad 2022-06-01
jul9lör

Båkens dag vid Arkö Båk kl 11.00

Ta med kaffekorg. För transport kontakta Ewa Wahren 0708-201428. Se även www.arkobak.se.

Av Marie B. :: Artikel ändrad 2022-03-28
jul16lör

Utflykt till ängsladan på Arkömjukan

Utflykt till ängsladan på Arkömjukan som renoverats i hembygds-föreningens regi. Samling kl 10.00 vid Jonsbergs kyrka. Ytterligare information och annons kommer.

Av Marie B. :: Artikel ändrad 2022-03-28
aug20lör

Internationella fyrdagen

Arkö Båk är öppen den 20 augusti kl 11-13. Guidad visning. Info Ewa Wahren 0708-201428

Av Marie B. :: Artikel ändrad 2022-06-15
aug28sön

Föreläsning med Svante Lagman

Föreläsning söndagen den 28 augusti kl 11.00 i Östra Husby Bygdegård.

Vad kan runstenarna på Vikbolandet berätta för oss om livet under vikingatiden?

Föreläsning med Svante Lagman som är fil. dr i Nordiska språk vid Uppsala universitet och med runor som specialitet.

Vikbolandet är ett område mycket rikt på fornlämningar. Det finns många runstenar som alla bär på en historia om vårt förflutna. Svante Lagman berättar om runornas ursprung och dess nästan tvåtusenåriga historia. Det blir en hisnande resa bakåt i tiden, att tänka att det bott och verkat människor på Vikbolandet för så länge sedan.

Efter föreläsningen finns möjlighet till frågor och efter det gör vi en utflykt till en närbelägen och intressant runsten, Svante Lagman följer med och guidar oss.

Medtag gärna matsäckskorg.

Gratis entré för medlemmar i Östkinds hembyggdförening, icke medlemmar 80:-.

Föreläsningen är ett samarbete mellan Östkinds hembygdsförening och Folkuniversitetet.

Föranmälan krävs senast 23 augusti, maila till lotta.arrelidfolkuniversitetet.se eller ring 011-4741208

runsten.jpg
Runsten i Furingstad