Logga in

Hofgren gårdsarkiv

Gårdsarkiv uppklistrat på timmerväggar

Bildalbum - Hofgrens talande väggar

Gården Hofgren på yttre Vikbolandet gjordes till säteri på 1590-talet av Sven Jönsson Lillie, som härstammade från Lövstad i Kimstads socken. Sven Lillie och hustrun Anna Eriksdotter Ulfsparre bosatte sig på Hofgren år 1600.

En andra glansperiod var mellan åren 1753 – 1825. År 1753 slogs sig överstelöjtnanten friherre Pär Hummerhielm ned på Hofgren med sin familj. Hofgren med några underlydande gårdar var hustruns arvegods. Hon hette Anna-Maria Rudebeck och dog redan 1769 på Hofgren. Pär Hummerhielm levde till 1779. De två döttrarna, varav den ena var gift med kornetten Carl Adolf Westfeldt bodde kvar på Hofgren till slutet av 1780-talet.

Senare såldes Hofgren med underlydande gårdar och år 1800 bosatte sig en ny släkt på Hofgren. Det var friherre Gerhard Vilhelm Leijonhielm och hans hustru Anna Maria Petersen. De hade anknytning till Eds bruk i västra Eds socken och hade tidigare bott i den trakten. Eds bruk hade tidigare innehafts av Anna Marias far, bergsrådet och brukspatronen Wolter Petersen. Gerhard Vilhelm Leijonhielm dog på Hofgren redan 1804 och 1807 flyttade änkan till Norrköping. Därefter tillträdde Anna Marias son i ett tidigare äktenskap, sekreteraren Wolter Ehrenpohl, som sedan med sin familj bodde på Hofgren till 1819.

Inte mindre än nio av gårdens tolv byggnader är knuttimrade och uppfördes mellan åren 1753 – 1816. Hofgren har två manbyggnader, Den yngre och nuvarande huvudbyggnaden byggdes ca 1791. På 1960-talet upptäckte man där i samband med renovering av ett rum på andra våningen att väggarna var täckta av gamla dokument närmast timret. För ca 20 år sedan undersöktes de uppklistrade handlingarna i detta rum och även i ett angränsande rum, som också visade sig ha sådana. Handlingar, som berörde Hofgren med underlydande gårdar, togs ned med hjälp av en s.k. ångplatta. Av övriga handlingar togs även en del ned, som bedömdes vara särskilt intressanta. De nedtagna handlingarna från dessa två rum förvaras nu i Åkerlidens arkiv på Vikbolandet. En av de två vindskamrarna har också handlingar uppklistrade på timret. Någon närmare undersökning har emellertid inte gjorts i denna vindskammare. För några år sedan upptäcktes handlingar i ett tredje rum på andra våningen. Här tog vi försiktigt ned de utanpåliggande tapetlagren så att dokumenten blev synliga. Inga handlingar togs ned men de är noggrant fotograferade där de sitter på väggarna. Tyvärr missar vi en del text som sitter på baksidorna och vid överlappningar. De fotograferade handlingarna är fullt läsbara om man förstorar upp dem lite. Ett antal handlingar berör Hofgren med underlydande gårdar och torp. En stor del av dokumenten har samband med Wolter Ehrenpohl och verksamhet från tiden innan familjen kom till Hofgren.

Här följer nu fotografierna från andra våningens sydvästra kammare. Först visas en del interiörbilder från rummet i samband med att tapetskikten togs ned. Den mera systematiska fotograferingen av dokumenten kommer efter texten: ”väggen söder om halldörren.” Här är det flera handlingar som handlar om skärjaktens frakter.

Väggen öster om fönstret har också många handlingar som gäller skärjaktens frakter under en del år mellan 1774 – 1785.

På väggen väster om fönstret är variationen lite större. Här finns ett brev avsänt från Stockholm 1811 till Wolter Ehrenpohl, Hofgren. Avsändare är någon Broberg. Det finns ytterligare ett brev, en hel del räkenskaper bl.a. ett spannmålskonto från 1806. Här finns också en förteckning över torpare som kört sand till Ring (Å socken).

På gavelväggen finns en inventarieförteckning från 1806, brev och flera arrendekontrakt gällande torp under Hofgren mm.

På väggen mot salen finns en inventarieförteckning från 1794, arrendekontrakt gällande till Hofgren underlydande torp, diverse sjöfrakter med lastförteckningar, skärjaktens gjorda frakter 1786 – 1789. Väggen norr om halldörren har en del handlingar om skärjaktens frakter, räkenskaper, flera kontrakt gällande torp, Wolter Ehrenpohls köp 1806 av Ring i Å socken.